ཅང་ཙེ་མིན་འཛིན་བཟུང་གི་ཁྲིམས་བཅད།


2013-11-20
Share
སཔེན་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་གཙོས་འགོ་ཁྲིད་ལྔ་འཛིན་བཟུང་གི་ཁྲིམས་བཀའ་བཏང་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཉེ་ཆར་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སཔེན་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་གཙོས་དཔོན་རིགས་ལྔ་བོད་མི་རིགས་རྩ་གཏོར་བཏང་བའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནང་ངར་ཤུགས་ཆེན་པོས་འགག་ལན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།