རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་བལ་ཡུལ་ནང་གསར་འགོད་རང་དབང་སོགས་ཉམས་ཉེས་འགྲོ་བཞིན་པ།


2020-02-27
Share
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་བལ་ཡུལ་ནང་གསར་འགོད་རང་དབང་སོགས་ཉམས་ཉེས་འགྲོ་བཞིན་པ། ༢༠༠༩།༦།༡།བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀཊ་མན་ཌུ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གང་ཅིའི་གནོན་ཤུགས་འོག་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞི་རིམ་དམངས་གཙོའི་གསར་འགོད་རང་དབང་སོགས་ཉམས་ཉེས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་བབས་སྐོར་བལ་ཡུལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཅས་ད་ཡོད་གནས་ཚུལ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།