རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་དོན་སྟོབས་ཤུགས།


2013-11-21
Share
རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་དོན་སྟོབས་ཤུགས། ར་ཤི་ཡས་རྒྱ་གར་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པའི་དམག་གྲུ་ ཨའི་ཨེན་ཨེས་ སྦི་ཀ་ར་མ་དི་ཏིཡ་ཡི་འདྲ་པར།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཤེས་བྱའི་ལྡུམ་ར་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། ཉིན་ལྟར་བཞིན་དམག་དོན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དོན་སྟོབས་ཤུགས་དེ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་དམག་དོན་འདྲ་མཉམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། སྦི་སྦི་སི་དང་རོའི་ཊར་སོགས་གསར་འགྱུར་བརྒྱད་ལམ་ཐོག་ཐོན་པའི་དཔྱད་གཏམ་དེ་དག ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།