ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་ཆར་ཤོད་ཇེར་འགྲོ་བཞིན་པ།


2020-08-15
Share
ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་ཆར་ཤོད་ཇེར་འགྲོ་བཞིན་པ། ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཁག་གི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་ནང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་དང་ཆུ་རག་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བ་ནས་ཡིན་པ།
གྷེ་ཊི།

༄༅།།དེ་རིང་གི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་དེང་སྐབས་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་ནང་ཆར་ཤོད་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་དེས་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཁག་གི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་ནང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་དང་ཆུ་རག་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བ་ནས་ཡིན་པའི་སྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།