ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་ཆར་ཤོད་ཇེར་འགྲོ་བཞིན་པ།

2020-08-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཁག་གི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་ནང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་དང་ཆུ་རག་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བ་ནས་ཡིན་པ།
ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཁག་གི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་ནང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་དང་ཆུ་རག་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བ་ནས་ཡིན་པ།
གྷེ་ཊི།

༄༅།།དེ་རིང་གི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་དེང་སྐབས་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་མངའ་ཁུལ་ནང་ཆར་ཤོད་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་དེས་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་ཁག་གི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་ནང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་དང་ཆུ་རག་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བ་ནས་ཡིན་པའི་སྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།