ཨཡིན་སཊཡིན་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས།


2015.01.05
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
འཛམ་གླིང་ནང་ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་Albert Einsteinཡི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་འཛམ་གླིང་ནང་ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་Albert Einsteinམཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་བསྐྱར་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།