འབྲུག་ནང་ཡོད་པའི་ནང་པའི་གནས།

2017-07-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ནང་པའི་གནས་དང་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁག་གི་ནང་ནས་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དང་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་།
ནང་པའི་གནས་དང་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁག་གི་ནང་ནས་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དང་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་།
ཝི་ཀི་པོ་ཌི་ཡ།

༄༅༎ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ལེ་ཚན་ནང༌། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ནང་པའི་གནས་དང་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁག་གི་ནང་ནས་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དང་སྐྱེར་ཆུ་ལྷ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་འབྲུག་པའི་ཉམས་ཞིབ་པ་འབུམ་རམས་པ་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་དྲི་ཞུས་ཏེ་ལས་རིམ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།
གསར་འགོད་པ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།