ཚན་རིག་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་སྡེར་ཁ་བཤམ་སྟོན།

2018-01-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་ནུབ་རྒྱུད་ཨོ་རེ་གྷན་ནང་ཚན་རིག་དང་བཟོ་ལས་ལྟེ་གནས་ནང་བོད་ཀྱི་སྡེར་ཁ་བཤམ་སྟོན་གནང་བ།
ཨ་རིའི་ནུབ་རྒྱུད་ཨོ་རེ་གྷན་ནང་ཚན་རིག་དང་བཟོ་ལས་ལྟེ་གནས་ནང་བོད་ཀྱི་སྡེར་ཁ་བཤམ་སྟོན་གནང་བ།
བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

༄༅༎ཨ་རིའི་ནུབ་རྒྱུད་ཨོ་རི་གྷན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་པོརཊ་ལེནཌ་ནང་ཡོད་པའི་OMSI ་ཞེས་བའི་ཚན་རིག་དང་བཟོ་ལས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་སྡེར་ཁ་བཤམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།