རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙིའི་ལྟ་གྲུབ་ཨ་རིའི་ནང་སྤེལ་རྒྱུར་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཡིན།


2020.11.12
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙིའི་ལྟ་གྲུབ་ཨ་རིའི་ནང་སྤེལ་རྒྱུར་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཡིན། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ Marsha Blackburn།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཨ་རིའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙིའི་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གུང་གྲན་ཏང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་སླེབས་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁུང་ཙིའི་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་དངུལ་གྲོན་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་། དགེ་སློབ་ཁག་ཅིག་གིས་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཁུང་ཙིའི་ལྟ་གྲུབ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཡིན་ཞེས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་ལྕམ་སྐུ Marsha Blackburn ལགས་ཀྱིས་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎