ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་རྒྱ་ནག་གི་ཚན་རིག་ཚོད་ལྟ་ཁང་ནས་ཕྱིར་ཤོར་མེད་པ།

2021-02-10
Share
ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་རྒྱ་ནག་གི་ཚན་རིག་ཚོད་ལྟ་ཁང་ནས་ཕྱིར་ཤོར་མེད་པ། འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ covid 19ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཚན་རིག་ཚོད་ལྟ་ཁང་ནས་ཕྱིར་ཤོར་བའི་རྟགས་མཚན་ངེས་བརྟན་མེད་ལུགས་གསུང་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ covid 19ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཚན་རིག་ཚོད་ལྟ་ཁང་ནས་ཕྱིར་ཤོར་བའི་རྟགས་མཚན་ངེས་བརྟན་མེད་ལུགས་གསུང་ཡོད་པ་དང་། བོད་པའི་སྨན་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་ཐུབ་པའི་མཇུག་འབྲས་ཤིག་ཐོན་ཁག་པོ་ཡིན་སྐོར་གསུང་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ གནས་ཚུལ་ཁག་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།།

གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།གུ་རུ་ཆོས་སྐྱིད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།