ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ།

2021-03-20
Share
ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པས་སྲིད་འཛིན་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ཕྱི་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཐོག་མ་དེ་གནང་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་དང་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁང་གི་བདེ་འཇགས་སློབ་སྟོན་པ་རྣམ་གཉིས་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་དབར་ཨ་རིའི་ཨ་ལ་སེ་ཁ་མངའ་ཁུལ་དུ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པས་སྲིད་འཛིན་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཆེ་མཐོའི་ཕྱི་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཐོག་མ་དེ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།