དགེ་འདུན་པ་༢༧ཕྱིར་ཕུད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁམས་ནག་ཆུ་འབྲི་རུ་རྫོང་བན་དཀར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་༢༧ཕྱིར་ཕུད་བཏང་ཡོད་པ།
2013-01-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
འབྲི་རུ་ས་ཁྲ།
འབྲི་རུ་ས་ཁྲ།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎བོད་ནང་གི་རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བས་ནག་ཆུ་འབྲི་རུ་རྫོང་བན་དཀར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་༢༧རྒྱ་གཞུང་གིས་དགོན་པ་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། བོད་ནས་བོད་མི་ཞིག་གིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་སུ་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།