རྩོམ་པ་པོ་བཀྲིས་རབ་བརྟན་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ།

བོད་ནང་གི་ཤར་དུང་རི་ཞེས་པའི་དུས་དེབ་དང་ཁྲག་ཡིག་རྩོམ་པ་པོ་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
2009-08-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།