བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་གི་གོམ་བགྲོད།

སྐུ་ཞབས་ཤིང་བཟང་རིན་པོ་ཆེ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྔས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་པ་ཞེས་པའི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་པ།
2008-04-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བཙན་བྱོལ་བོད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང༌། སྐུ་ཞབས་ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ་ངོ་སྤྲོད་དང་སྐུ་ཉིད་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྔས་བཀོད་སྒྲིག་གིས་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་པ་ཞེས་པའི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་དོན་སོགས་ཀྱི་ཐད་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་བཅའ་འདྲི་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནོངས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།