རྒྱ་གཞུང་གིས་བུའུ་ཁན་དང་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བུའུ་ཁན་དོན་རྐྱེན་དང་བོད་མི་དམངས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཐོག་སྲིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས།
2011-12-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ བུའུ་ཁན དོན་རྐྱེན་སྐོར་ལ་སྲིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་དང་། བོད་མི་དམངས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་སྲིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད། ཆོས་སྐྱིད་ཀྱིས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནོངས༎


མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།