རྒྱ་གཞུང་གིས་འབའ་པ་བརྒྱ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

ཕ་ཡུལ་སྒང་རུ་ནས་ཡིན་པའི་འབའ་པ་བརྒྱ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
2009-06-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།