བོད་ནང་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་འདམ་གཞུང་ས་ཁུལ་དུ་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བརྒྱབ་པའི་འོག་གོད་ཆགས་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཐུགས་སྨོན་གནང་བ།

2008-10-08
Share
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

༄༅༎གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་བོད་ཀྱི་འདམ་གཞུང་ས་ཁུལ་དུ་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བརྒྱབ་པའི་འོག་གོད་ཆགས་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཐུགས་སྨོན་དང་སེམས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་གནང་མཛད་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།