ཁམས་ལི་ཐང་དུ་བོད་མི་ཞིག་འཛིན་བཟུང༌བཙན་ཁྲིད།

ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཚེས་༡༤ཉིན་བོད་ཁམས་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
2013-02-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ཁམས་ལི་ཐང༌།
ཁམས་ལི་ཐང༌།
བོད་ནས་བཏང་བ།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ ༢ ཚེས་ ༡༤ ཉིན།  བོད་ཁམས་ལི་ཐང་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།  གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་གིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རྡོ་གཅོད་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་སུ་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།