གཞོན་ནུ་ཡིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ལན་འདེབས་ཡིག་ཆ་བཏོན་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་གཞོན་ནུ་ཡིས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ལེན་འདེབས་བྱས་པ།

2012.07.23
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་གཞོན་ནུ་ཡིས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ལེན་འདེབས་བྱས་པ།
གཞོན་ནུ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་གླེང་མོལ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད་ཡིག་ཆ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་དེར། གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་ལེན་འདེབས་ཡིག་ཆ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རྡོ་གཅོད་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎