རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དྲ་རྒྱར་བཀག་འགོག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་གསར་པ་ཤར་མ་ཐག རྒྱ་ནག་གོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ནང་གི་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་དུས་དེབ་ཡན་ཧོང་ཁྲུན་ཆའུ་ཟེར་བའི་དྲ་གནས་སྒོ་བརྒྱབས་ནས་མེད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།
2013-01-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅།    །གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་།    རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་གསར་པ་ཤར་མ་ཐག    རྒྱ་ནག་གོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ནང་གི་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་དུས་དེབ་ཡན་ཧོང་ཁྲུན་ཆའུ་ཟེར་བའི་དྲ་གནས་སྒོ་བརྒྱབས་ནས་མེད་པ་བཟོས་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་སྙན་སྒྲོལ་གནང་བར་གསན་རོགས།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།