བོད་མིའི་ཆེད་སྨོན་ལམ།

ཨ་རིའི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མེ་སེ་ཅུ་སེཙ་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་དོན་ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ།
2012-11-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མེ་སེ་ཅུ་སེཙ་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་དོན་ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ།
ཨ་རིའི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མེ་སེ་ཅུ་སེཙ་མངའ་སྡེའི་ནང་བོད་དོན་ཆེད་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ།
དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་མེ་སེ་ཅུ་སེཙ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་ནོརཐ་ཧེམ་ཊན་དུ་བོད་ནང་བོད་དོན་ཆེད་སྐུ་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་ཆེད་ཕྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་༢༨རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་བཟུང་ཆུ་ཚོད་༨༧རིན་ཉིན་མཚན་བསྟུད་མར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།