༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་གཞིའི་ཐད་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཉིན་མཐའ་མ།


2020-10-28
Share
༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་གཞིའི་ཐད་ཀྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཉིན་མཐའ་མ། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་གཞིའི་ཐད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཉིན་མཐའ་མ།
བོད་ཁང་།

༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་གནང་ཡོད་ཀྱང་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་འགན་ཁུར་བཞེས་བཞིན་པ་ཡིན་ཞིང་། གཉན་འཕྲང་གི་དུས་འདིར་ཨ་རི་བོད་ཁང་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་གཞིའི་ཐོག་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྲུང་བྱ་བ་སྒྲུབ་བཞིན་པར་ཧ་ཅང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས། བོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་Robert Thurman ལགས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།