རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

2019-11-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བཞུགས་སྒར་དུ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་བསྩལ་གནང་ཡོད་པ།
བཞུགས་སྒར་དུ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་བསྩལ་གནང་ཡོད་པ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་།

༄༅།།བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་བཞུགས་སྒར་དུ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ཀྱི་སྙིང་དོན་དང་གཞན་ཡང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་གནས་བབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར། བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།