བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གལ་ཆེ།

2016-02-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༢༠༡༦ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག
༢༠༡༦ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

༄༅། །༢༠༡༦ལོའི་སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་བེ་ལ་ཀོ་པི་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་སྐབས། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་གནད་དོན་ཁག་གི་ཐོག་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།