ལྡི་ལིར་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ།

2015-09-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
དྲ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།
དྲ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས།

མི་རབས་གསར་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་སར་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟད་བཅད་ལས་འགུལ་ཁྲོད་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་མཚན་རྟགས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ལས་འགུལ་གྱི་གནས་བབས་སྐོར་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་གསན་རོགས་གནང་༎
གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།