གསར་འགོད་པ་ Huang xue-qin་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་མགོ་གཏིང་སློག་རྒྱུའི་ངན་སྐུལ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ནས་ཁྲིམས་དཔྱོད་པ།

2023.09.23
གསར་འགོད་པ་ Huang xue-qin་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་མགོ་གཏིང་སློག་རྒྱུའི་ངན་སྐུལ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ནས་ཁྲིམས་དཔྱོད་པ།
Chinese Human Rights Defenders

བུད་མེད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་པས་གསར་འགོད་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་Huang xue-qin ལོ་གཉིས་རིང་ལ་བཀག་ཉར་བྱས་རྗེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་མགོ་གཏིང་སློག་རྒྱུའི་ངན་སྐུལ་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ནས་ཁྲིམས་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་མཁན་ཚོར་རྒོལ་རྡུང་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་སོགས་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།

གསར་འགོད་པ།  རྡོ་རྗེ་མཚོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།
དྲྭ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ནོར་སྡེ་སྒྲོལ་མ།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎