བོད་རིགས་བུད་མེད་ཅིག་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེར་བསྐོ་བཞག


2018-01-23
Share
བོད་རིགས་བུད་མེད་ཅིག་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེར་བསྐོ་བཞག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕུ་ཇིཡན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེར་བོད་པའི་བུད་མེད་ཅིག་བསྐོ་བཞག་བྱས་འདུག
དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རིཌ་བུད་མེད་ཚུས་ཡིས་དབྱིང་(Cui Yu Ying)ཕུ་ཇིཡན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གུང་ཁྲན་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེར་བོད་པའི་བུད་མེད་ཅིག་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི་སྐོར་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལག་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།