རྒྱ་ནག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐེ་ཝན་མཚོ་ཁུལ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་དམག་གི་གནམ་གྲུ་ཕུར་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ།

2021-04-09
Share
རྒྱ་ནག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐེ་ཝན་མཚོ་ཁུལ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་དམག་གི་གནམ་གྲུ་ཕུར་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིན་པ། རྒྱ་ནག་གི་དམག་གི་གནམ་གྲུ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེ་བའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རིང་དང་ལྷག་པར་དུ་ཉིན་ཤས་གོང་ཐེ་ཝན་མཚོ་ཁུལ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་དམག་གི་གནམ་གྲུ་ཕུར་བསྐྱོད་རིམ་པ་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ཐོག་དྲག་པོའི་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན་པའི་སྐོར་སོགས་ཀྱི་ཐད། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།