བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་སྟངས།


2019-11-21
Share
བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་སྟངས། ཧོང་ཀོང་ཉེན་རྟོག་པས་སློབ་ཕྲུག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་ཧོང་ཀོང་ནང་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ལོ་ཕྱེད་མ་ཟིན་ཙམ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པའི་ཁྲོད་ནས་ལས་འགུལ་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་།    གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་དྲག་གནོན་དང་འཆི་སྦྱིན་དུ་རྫས།  ཆུ་མདའ་ལ་སོགས་པ་བེད་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཤིང་།     ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་དྲག་ཆས་མ་སྤྲས་པའི་དམག་མིས་ཁྲོམ་ལམ་གཙང་མ་བཟོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གཞན་ཞིག་སྟོན་པ་སོགས་བྱུང་ཡོད་པས།    ཧོང་ཀོང་གི་ལས་འགུལ་དང་བོད་ནང་ཐོན་པའི་ལས་འགུལ་རིམ་པའི་ནང་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་སྟངས་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཞིབ་ཕྲ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།