རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཤིན་ཅང་དུ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་གཏོང་འཆར།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ཤིན་ཅང་ས་གནས་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དགྲ་ཡར་རྒོལ་རྡུང་གཏོང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་འདུག

2008-09-17
Share

༄༅༎རྒྱ་མིས་ཤིན་ཅང་ཞེས་འབོད་པའི་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་གི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དགྲ་ཡར་རྒོལ་རྡུང་གཏོང་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ་དང་སྦྲགས་ ས་གནས་དེའི་ནང་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་འདུག

ཤིན་ཅང་ནང་གི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་དང་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་བཟུང་བ་ལྦང་ལེ་ཆོན་ནས་ཤིན་ཅང་ནང་གི་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ཡིན་པའི་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པ་རྩ་མེད་བཟོ་ཕྱིར་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤེལ་དགོས་པ་དང་འདི་ལོའི་དགུན་ཁའི་དུས་དང་ལོ་རྗེས་མའི་དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་ཤིན་ཅང་གི་མངའ་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་ཕྱིར་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་རྒྱ་མིའི་སྐད་ཡིག་བསླབ་ནས་ས་གནས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ངོ་བོ་ལྡན་པ་དང་རྒྱ་མིའི་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཁ་ས་རྒྱལ་ས་བེ་ཅིང་ནང་འཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་བརྗོད་ལུགས་དེ་རིང་ཤིན་ཅང་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག བེ་ཅིང་ཨོ་ལིམ་པིག་རྩེད་འགྲན་སྐབས་དང་དེའི་གོང་ལ་ཤིན་ཅང་ནང་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་པའི་ཐོག་རྒོལ་རྡུང་ཚབས་ཆེ་བཏང་བའི་དོན་རྐྱེན་འགའ་ཤས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ རྒྱ་མིས་ཤིན་ཅང་ཞེས་འབོད་པའི་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དེ་བཞིན་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ཀྱི་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་ ས་གནས་དེའི་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་འབོར་ནང་ནས་མི་འབོར་ཕྱེད་ཀ་མིན་ཙམ་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ས་ཡ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་དང་དེ་མིན་ཡུལ་དེའི་ནང་གཞི་སྤོ་བྱས་པའི་རྒྱ་ཧན་མི་རིགས་ཡིན་པ་རེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།