ངོ་དེབ་དྲ་ལམ་ཐོག་པར་རིགས་རྫུན་བཟོ།

2022-01-26
Share
ངོ་དེབ་དྲ་ལམ་ཐོག་པར་རིགས་རྫུན་བཟོ།
Photo: RFA

༄༅། །ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕོ་བྲང་གི་དབུ་རྩེར་ཞབས་འཆམ་མཛད་བཞིན་པའི་སྐུ་པར་ཁག་ཅིག་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དྲ་ཐོག་དང་ངོ་དེབ་དྲ་ལམ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ གསལ་འཁོད་ཀྱིས་འགོད་སྤེལ་ཞུས་ཡོད།
Photos of His Holiness the Dalai Lama on the balcony of his official residence on 25th January was shared by Radio Free Asia on its website and social media.

ངོ་མ།

authentic rfa post.jpg

ངོ་དོབ་དྲ་ལམ་གྱི་བདེན་དཔངས་ལྡན་པའི་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་འགོད་སྤེལ་ཞུས་པ་དེར་འགྲིགས་རྟགས་སྔོན་པོ་ཡོད།

འོན་ཀྱང་ངོ་དེབ་ཐོག་མི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་ཡིན་ཁུལ་དང་། ཚེས་གྲངས་ཀྱང་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཞེས་བཀོད་དེ་ཆེད་མངགས་རྫུན་བཟོའི་ཐོག་སྐུ་པར་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་བྱེད་བཞིན་འདུག་པས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ནས་ངེས་པར་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བ་ཞུ།
But the same images of His Holiness the Dalai Lama on the balcony of his official residence were seen posted under a fake RFA Tibetan Facebook account by manipulating its date to 26th February 2013. We request our audience to be cautious of such malicious post. Authentic RFA Tibetan Facebook account is a verified page by Facebook hence it has a blue verification badge.

རྫུན་མ།

inauthentic.jpg

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།