རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་བ་ཅང་ཙེ་མེན་ལ་སྐྲན་ནད་ཕོག་འདུག

2014-08-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སཔེན་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་གཙོས་འགོ་ཁྲིད་ལྔ་འཛིན་བཟུང་གི་ཁྲིམས་བཀའ་བཏང་བ།
སཔེན་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་གཙོས་འགོ་ཁྲིད་ལྔ་འཛིན་བཟུང་གི་ཁྲིམས་བཀའ་བཏང་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་སྐྲན་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་སྨན་ཁང་ལ་བསྡད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག
དེ་ཡང་ཉི་ཧོང་གི་གསར་འགྱུར་ཞིག་གི་ནང་། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་ཕལ་ཆེར་སྒང་བུའི་སྐྲན་ནད་ཀྱི་ན་ཚ་ཚབས་ཆེ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྨན་ཁང་ལ་བསྡད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་ཅང་ཙེ་མིན་གཟུགས་པོ་བདེ་པོ་མེད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་གསར་འགྱུར་ཞིག་གི་ཐོག་ཉི་འོང་གི་གསར་འགྱུར་ཐོག་བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལུངས་འདྲེན་བྱས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་གྱི་གཟུགས་པོའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་མེད་པར་། ཟླ་བ་༨པའི་ནང་སྨན་ཁང་དུ་བསྡད་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཤད་སྲོལ་གཞན་ཞིག་ལ། ཅང་ཙེ་མིན་གྱི་ནད་གཞི་ལྗིད་པོ་ཆགས་དགོས་དོན་དེ་ནི་། ད་ལོ་ཟླ་བ་༧པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཅང་ཙེ་མིན་གྱི་དགའ་ཉེ་ཀྲའོ་ཡུང་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཞིབ་བཤེར་ཚན་པས་། ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་སྒྲིག་ལམ་ཚབས་ཆེ་འགལ་བའི་གྱོད་གཞི་བཙུགས་ཏེ་རྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེས་ཡིན་པར་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་སྤེལ་འདུག
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཙེ་མིན་ནི་དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་དང་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེའི་ལས་གནས་ཁུར་མྱོང་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་པ་ཕྱིས་སུ་རྒན་ཡོལ་ལ་ཕྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་དོན་ལ་ཐེ་ཇུས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་པས། དེར་བརྟེན་མི་ཚོས་ཅང་ཙེ་མིན་གྱི་གཟུགས་གཞིའི་བདེ་ཐང་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།