ཧྥ་རན་སིའི་Jentayuདུས་དེབ་ནས་འོད་ཟེར་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

2016-12-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
 Jentayuདུས་དེབ།
Jentayuདུས་དེབ།
སྒྲོལ་དཀར།


༄༅། །ཐེངས་འདིའི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། འགོ་བརྗོད་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ས་ཁྲ་དང་མངའ་ཁོངས་ས་ཆའི་རྩོམ་རིག་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་། ཧྥ་རན་སིའི་Jentayuདུས་དེབ་ནས་འོད་ཟེར་ལགས་སུ་ས་ཁྲ་དང་མངའ་ཁོངས་ས་ཆའི་བདག་དབང་ཁྲོད་ནས་འོད་ཟེར་ལགས་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་ཐོབ་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་ཐོག ལན་འདེབས་ཇི་ལྟར་གནང་བའི་སྐོར། སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པའི་དུམ་བུ་དང་པོ་འདིར་གསན་རོགས་ཞུ༎        

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།