བྱམས་བརྩེའི་ཕན་ནུས།

2019-10-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཚོང་དོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་དུའང་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སྟེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།
ཚོང་དོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་དུའང་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སྟེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།
ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ།

༄༅༎བྱམས་བརྩེའི་ཕན་ནུས་ནི་མིའི་ཉིན་རེའི་བྱ་གཞག་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅིང་། དེ་སྔ་ངོས་འཛིན་ཆེས་ཆེར་མེད་པའི་ཚོང་དོན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་དུའང་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སྟེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཡར་ཐོན་ཡུལ་ལུང་ནང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  འདིའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས༎

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།