ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུའི་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གདོར་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས།

2020-03-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ལྟ་སྤྱོད་འཛིན་ཕྱོགས།
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ལྟ་སྤྱོད་འཛིན་ཕྱོགས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པའི་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ལྟ་སྤྱོད་འཛིན་ཕྱོགས་ཐད་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གདན་ས་སེར་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ལྷན་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང་།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།