ཡིག་གཟུཌ་ཁྲོད་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་།

འཇར་མེ་ནིའི་ནང་བོད་ཡིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བའི་ཐོག་གི་བགྲོ་གླེང༌།

2011.04.05
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
འཇར་མེ་ནིའི་ནང་བོད་ཡིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་གནང་བའི་ཐོག་གི་བགྲོ་གླེང༌།
ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང༌།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པེ་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཉེ་ཆར་འཇར་མེ་ནིའི་ནང་ཡིག་གཟུགས་ཁྲོད་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཞུ་བའི་སྒྲུ་རྩལ་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་རི་མོའི་སྒྲུ་རྩལ་སྐོར་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣའི་ལྷན་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས༎

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་ཀྲུབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་རྗེས་འབྲང་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎