མུ་རིའི་རྩྭ་ཐང་དུ་རྡོ་སོལ་སྔོག་འདོན་བྱས་པའི་གནོད་འཚེ།


2019-01-25
Share
མུ་རིའི་རྩྭ་ཐང་དུ་རྡོ་སོལ་སྔོག་འདོན་བྱས་པའི་གནོད་འཚེ། མུ་རི་ས་ཁུལ་གྱི་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་གནོད་འཚེ་བཅོས་ཐབས་བྲལ་བ་བཏང་ཡོད་པ།
གརཱིན་པཱིས྄།

༄༅།།དེ་རིང་གི༼གངས་ལྗོངས་གླེང་སྟེགས༽ཀྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གླེང་གཞི་ནི། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་དང་མདོ་ལ་རིང་མོའི་འཁྱག་རིམ་དང་གཙང་པོ་མང་པོའི་མགོ་ཁུངས་སུ་ཆགས་པའི་མུ་རིའི་རང་བྱུང་རྩྭ་ཐང་དུ་ལོ་མང་རིང་བྱུང་རྒྱལ་དུ་རྡོ་སོལ་སྔོག་འདོན་བྱས་རྐྱེན། ས་དེའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་འབག་བསླད་ཧ་ཅང་གི་ཚབས་ཆེན་བཟོས་པ་མ་ཟད། མུ་རི་ས་ཁུལ་གྱི་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་གནོད་འཚེ་བཅོས་ཐབས་བྲལ་བ་བཏང་ནས། འབྲོག་པའི་གཡང་དཀར་ལུག་གི་ཁ་དོག་ནག་པོར་གྱུར། སྔོ་ལྗང་རྩྭ་ཐང་གི་ཁ་དོག་ནག་པོར་གྱུར། ཆུ་དང་ཆུ་ཕྲན་གྱི་ཁ་དོག་ནག་པོར་གྱུར། མདོར་ན་ས་ཁུལ་དེའི་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀའི་ཁ་དོག་ནག་པོར་བསྒྱུར་ཡོད།

ད་བར་དུ་ཡིག་ཆ་རྫུན་མ་ཞིག་གིས་མགོ་གཡོག་མགོ་སྐོར་བཏང་ནས་རྒྱ་ཁྱོན་ན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ ༤༦ སྟེ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཆེ་ཆུང་འདྲ་བོ་ཞིག་སྔོག་པའི་བར། གཞུང་གིས་བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་བ་མ་འབྱེད་པ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ། རྒྱ་ནག་གིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་སོགས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ཁྲིམས་ལུགས་དེ་དབང་ཆ་དང་སྒོར་མོའི་མདུན་ནས་དེ་འདྲའི་ནུས་མེད་ཅིག་ཆགས་སོང་བ་རེད་དམ། གཤམ་དུ་གོང་ཞུས་གནད་དོན་དེ་དག་གི་ཐད་ཁྲིམས་གླེང་དྲྭ་རྒྱ་གཙོ་སྐྱོང་བ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཉམས་ཞིབ་པ་སྐུ་ཞབས་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་དང་མཉམ་དུ་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་བགྲོ་གླེང་བྱས་པར་ཉན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།