བོད་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་མ་ལག་ལ་ཉེན་ཚབ།

2017-08-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཁག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་དགོས།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཁག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་དགོས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་ བོད་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་མ་ལག་ལ་ཉེན་ཚབ་ཆགས་བཞིན་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ཁག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་དགོས་པའི་སྐོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་དཔྱད་རྩོམ་སྤེལ་བ་ཞིག་དབྱིན་ཇིའི་ཚགས་ཤོག་The guardian ཐོག་ཕྱི་ཚེས་༦ཉིན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།