བོད་ནང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་རྐྱེན་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན།


2018-07-06
Share
བོད་ནང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་རྐྱེན་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན། རྒྱ་མི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་དུ་ལྟ་སྐོར་བྱེད་བཞིན། ༢༠༠༢།༨།༡༡
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་བོད་ནང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་དུ་བསྐྱོད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་ཕོག་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།