གསར་འགྱུར།

བོད་ནང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་སོགས་འཛིན་བཞིན་པ། སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད་པ།

བགྲོ་གླེང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས། བོད་ནང་ཉིན་རེ་བཞིན་གནས་སྟངས་ཛ་ཇེ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་དབང་ཆ་གཅིག་སྡུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མི་རིགས་གཅིག་དང་སྐད་ཡིག་གཅིག། རིག་གཞུང་གཅིག་གི་སྲིད་ཇུས་སོགས་འཛིན་བཞིན་པ་གསུང་གི་འདུག

གསར་འགྱུར།

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་འཆར་འདུག

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་དགོན་གྱི་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོའི་མཇུག་སྡོམ་ཚོགས་མགོན་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་རྒྱུ་ཡིན་པར་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དགོན་གཉིས་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱས་འདུག

གསར་འགྱུར།

ལྷ་སར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་རྐྱེན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་གནས་སྐབས་སྒོ་རྒྱབ་འདུག

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་དང་ནོར་བུ་གླིང་ག་བཅས་གནས་སྐབས་རིང་སྒོ་རྒྱབ་ཡོད་པ་དང་གཞིས་ཀ་རྩེར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཡོད་པའི་ནད་པ་༥ཐོན་འདུག

གསར་འགྱུར།

ལྷ་སར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་པའི་ནད་པ་༡༨དང་མངའ་རིས་ལ་བཞི་ཐོན་འདུག

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་བའི་ནད་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་མངའ་རིས་ལ་བཞི་ཐོན་ནས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་སུ་བསྒྲགས་འདུག

གསར་འགྱུར།

ཐེ་ཝན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་ཤེས་ཡོན་པའི་ཁྲོད་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་འདུག

ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་ནང་བའི་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་དུ་ལྷ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲོལ་ལགས་གསར་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་ཐེ་ཝན་དུ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་འདུག

རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ།
རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།
གསར་འགྱུར།

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་འདུག

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ལིང་ཤེད་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་གནང་སྐབས་བོད་མི་མང་གི་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པ་བཞིན་ལ་དྭགས་པ་ཚོས་ཀྱང་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་གལ་ཆེ་བ་བཀའ་བསྩལ་སོང་།

གསར་འགྱུར།

ལྷ་སར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་པའི་ནད་པ་༡༨དང་མངའ་རིས་ལ་བཞི་ཐོན་འདུག

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་བའི་ནད་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་མངའ་རིས་ལ་བཞི་ཐོན་ནས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནས་སུ་བསྒྲགས་འདུག

གསར་འགྱུར།

ཐེ་ཝན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་ཤེས་ཡོན་པའི་ཁྲོད་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་འདུག

ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་ནང་བའི་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་དུ་ལྷ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲོལ་ལགས་གསར་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་ཐེ་ཝན་དུ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་འདུག

རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ།
རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།
རླུང་འཕྲིན་ལས་རིམ།
རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༨།༠༩

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༨།༠༦

ལྕམ་ནེན་སི་པེ་ལོ་སི་མཆོག་ཐེ་ཝན་དུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་པ་དེས་ཐེ་ཝན་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་བྱུང་།


View Full Site