ေရာဂၝဆိုးသံုးမဵိႂး ကာကၾယ္တိုက္ဖဵက္ေရးစီမံကိန္း လက္မႀတ္ထိုး

2006-10-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

EU ဥေရာပနုိင္ငံတခဵိႂႚနဲႛ ဳသစေဳတးလဵနုိင္ငံတုိႛက ရန္ပံုေငၾ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္း၁၀၀ ထည့္ဝင္ထား႓ပီး 3D Fund လိုႛ လူသိမဵားတဲ့ တီဘီ၊ ငႀက္ဖဵားနဲႛ HIV/AIDS ေရာဂၝ ကာကၾယ္ တိုက္ဖဵက္ေရးအတၾက္ စီမံကိန္းစတင္ဖိုႛ MOU ေခၞ နားလည္မႁ စာခ႗န္လၿာ လက္မႀတ္ေရးထိုးပၾဲ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာနုိင္ငံအတၾင္း ေဆာင္႟ၾက္လႁပ္ရႀားေနတဲ့ NGO, INGO စတဲ့ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီေပးေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ လိုက္နာရမဲ့ စည္းမဵဥ္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး နအဖနဲႛ အဲဒီအဖၾဲႚေတၾအဳကား ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾမ႓ပီးဴပတ္ေသးခင္ အခုလို 3D Fund စီမံကိန္းအတၾက္ နားလည္မႁ စာခ႗န္လၿာ လက္မႀတ္ေရးထိုးလိုက္တာပၝ။

ဒၝေပမဲ့ ဒီအေရးကိစၤ ႎႀစ္ခုဟာ သီးဴခားစီဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ 3D Fund စီမံကိန္းမႀာ ဦးစီးပၝဝင္ေန႓ပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္ေနႛက စာခ႗န္လၿာ လက္မႀတ္ေရးထိုးထိုႛ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ခဵားလ္ ပက္ထရီက RFAကို အခုလို ေဴပာဆိုပၝတယ္။

ခဵားလ္ ပက္ထရီ။ ။ ပထမကိစၤကေတာ့ 3D Fund ကို ဦးစီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မဲ့ UNOPS ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚအစည္းနဲႛ နားလည္မႁစာခ႗န္လၿာ လက္မႀတ္ေရးထိုးတဲ့ကိစၤပၝ၊ ေနာက္ကိစၤတခုကေတာ့ NGO, INGO အဖၾဲႚအစည္းေတၾလိုက္နာရမဲ့စည္းမဵဥ္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၤပၝ။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးေနဆဲပၝ။ အကူအညီေတၾေပးဖိုႛ လုပ္ငန္းေတၾ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမႀာ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚေတၾ NGO အဖၾဲႚေတၾအေနနဲႛ ဘယ္လို အေဴခအေနမဵိႂး လိုအပ္သလဲဆိုတာကို ရႀင္းဴပထားတဲ့ စာကို ဳသဂုတ္လကုန္က သက္ဆိုင္ရာကို တင္ဴပထား႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က တံုႛဴပန္မႁကို ေစာင့္ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီစည္းမဵဥ္းေတၾကို နအဖဘက္က ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖာေဖာ္ဝၝရီလကတည္းက ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာပၝ။ ဒီစည္းမဵဥ္းေတၾဟာ လုပ္ငန္းေတၾ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမႀာ အခက္အခဲေတၾ ရႀိနုိင္တာေဳကာင့္ ဒီအဖၾဲႚအစည္းေတၾအေနနဲႛ ဴပန္လည္ တင္ဴပေဆၾးေႎၾးေနရတာလိုႛ တခဵိႂႚ NGO အသိုင္းအဝိုင္းကေဴပာဆိုပၝတယ္။

ဒီစီမံကိန္းအတၾက္ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၉လ ဳကာကာလကတည္းက စတင္ စီစဥ္ ေဆာင္႟ၾက္လာတာ ဴဖစ္႓ပီး NLD ပၝတီအပၝအဝင္ သက္ဆိုင္ရာအဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ တုိင္ပင္မႁေတၾလည္း ရႀိခဲ့ပၝတယ္လိုႛ မစၤတာ ပက္ထရီက ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔