အာဆီယံလၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား အဖၾဲႛအတၾင္း ဴမန္မာလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႛ ဝင္ခၾင့္ရေရး သေဘာကၾဲလၾဲေန

MPU ေခၞ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရၾးေကာက္ခံ ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားအဖၾဲႚရဲႚ အဆိုဴပႂခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး AIPA ေခၞ အာဆီယံလၿတ္ေတာ္ အမတ္မဵားအဖၾဲႚ အတၾင္း သေဘာတူညီခဵက္မရပဲ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛသိရပၝတယ္။
2008-08-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း (ယာအစၾန္)ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႚက ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုတၾင္ ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း (ယာအစၾန္)ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႚက ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုတၾင္ ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

အဖၾဲႛဝင္ ၁၀ ႎိုင္ငံရႀိတဲ့ အာဆီယံမႀာ လၿတ္ေတာ္မရႀိေသးတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလႀယ္နဲႛ ဘရူးႎိုင္းႎိုင္ငံ ကိုယ္စားလႀယ္တိုႛဟာ အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား အဖၾဲႛမႀာ အထူးေလ့လာသူအေနနဲႛ တက္ေရာက္ေနဳကတာပၝ။ အဲဒၝေဳကာင့္ ေရၾးေကာက္ခံ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ ဖၾဲႛစည္းထားတဲ့ ဴပည္ပေရာက္ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားအဖၾဲႛက အာဆီယံ လၾတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႛရဲႛ ႎႀစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးေတၾမႀာ အဖၾဲႛဝင္အေနနဲႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ အထူး ေလ့လာသူအေနနဲႛပဲဴဖစ္ဴဖစ္ တက္ေရာက္ ခၾင့္ဴပႂဖိုႛ အဆိုဴပႂကမ္းလႀမ္းခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႛရဲႛ အလုပ္အမႁေဆာင္ေကာ္မတီအတၾင္း ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သေဘာတူညီခဵက္ မရပဲဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ စကႆာပူႎိုင္ငံထုတ္ The Straits Times သတင္းစာကဆိုပၝတယ္။ ဒီကိစၤကို အိမ္ရႀင္စကႆာပူက အဆိုတင္သၾင္း႓ပီး အင္ဒိုနီးရႀားက ေထာက္ခံခဲ့ ေပမဲ့ ကဵန္ႎိုင္ငံေတၾက သေဘာမတူခဲ့ဳကပၝဘူး။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလႀယ္ကဆိုရင္ MPU ဟာ အဳကမ္းဖက္ အဖၾဲႛအစည္း ဴဖစ္တယ္လိုႛေတာင္ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႛဥကၠဌ မစၤတာ အဗဒူလာ က ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး မိမိတိုႛမႀာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဴပႍနာရႀိေနပၝတယ္၊ အဖၾဲႛတၾင္းမႀာ လက္ရႀိ ဴမန္မာ ကိုယ္စားလႀယ္ ရိႀ႓ပီးဴဖစ္ေနတာမိုႛ ဴမန္မာကိုယ္စားလႀယ္ႎႀစ္ဖၾဲႛထားဖိုႛ မဴဖစ္ႎိုင္ပဲ ရႀိေနပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီဴပႂဴပင္ ေဴပာင္းလဲေရးနဲႛ အမိဵႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရး ေဴခလႀမ္းေတၾ ဴမန္ဆန္သၾားေအာင္ အရႀိန္ဴမႀင့္ေပးဖိုႛ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားေတၾေတာ့ရႀိေနပၝတယ္ လိုႛ အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႛ ဥကၠဌက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေနႛက ဖိလစ္ပိုင္ႎိုင္ငံ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးရာ ေကာ္မတီရဲႛ ဳကားနာပၾဲတခုမႀာ ဴပည္ပေရာက္ မၾန္ဴပည္နယ္ သထံု႓မိႂႛနယ္ အမႀတ္ ၁ မဲဆႎၬနယ္ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္းက လက္ရႀိဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရး အေဴခအေနေတၾကို ရႀင္းလင္း တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဳသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ကလည္း အင္ဒိုနီးရႀား လၿတ္ေတာ္က ၂၀၀၈ -၂၀၀၉ လၿတ္ေတာ္စတင္တဲ့အခမ္းအနားနဲႛ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ဖိုႛ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္မဵားအဖၾဲႛကို ဖိတ္ေခၞခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို အာဆီယံလၿတ္ေတာ္ အမတ္မဵားအဖၾဲႛမႀာ သေဘာတူညီခဵက္ မရခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး MPU အဖၾဲႛဝင္ ေဒၝက္တာတင့္ေဆၾက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ေဒၝက္တာတင့္ေဆၾ။ ။ "ကဵေနာ္တိုႛက ၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ေရၾးေကာက္ပၾဲအႎိုင္ရတဲ့ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾဟာ အာဆီယံလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛအတူ ကိုယ္စားဴပႂပိုင္ခၾင့္ကို ကဵေနာ္တိုႛရဴခင္တာပၝ၊ ကဵေနာ္တိုႛဖက္က ဥပေဒေဳကာင္းအရပဲ ဳကည့္ဳကည့္ ႎုိင္ငံေရးအရပဲဳကည့္ဳကည့္ မႀန္ေသာ္လည္း ဒီကေနႛ အာဆီယံမႀာ ဴဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားက အင္မတန္မႀ ေႎႀးေကၾး႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ မဵက္ႎႀာညိႂမႀာစိုးတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾ အဆင့္အတန္းဴဖစ္ေနေတာ့ အခုထိေတာ့ မရေသးဘူးေပၝ့။"

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔