မနီလာသိန္းကို လၿတ္ေပးရန္ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္အဖၾဲႛ ေတာင္းဆို

မနီလာသိန္း အဖမ္းရတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး လန္ဒန္အေဴခစိုက္ AI ႎိုင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႛ႒ကီးက ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ၊ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲႛ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္းတိုႛကို ပန္ဳကားခဵက္ေတၾ ေပးပိုႛလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2008-09-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
သမီးငယ္ေလး ေနဳကည္မင္းယုကို ေထၾးပိုက္ထားသည့္ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားဴဖစ္သည့္ ဴမန္မာစစ္အစိုး အကဵဥ္းေထာင္အတၾင္း ဖမ္းဆီးခံေနရေသာ ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယုႎႀင့္ တႎႀစ္ခန္ႚ ေရႀာင္တိမ္းခဲ့႓ပီး မဳကာခင္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ မနီလာသိန္းတိုႚ မႀတ္တမ္းပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
သမီးငယ္ေလး ေနဳကည္မင္းယုကို ေထၾးပိုက္ထားသည့္ ၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားဴဖစ္သည့္ ဴမန္မာစစ္အစိုး အကဵဥ္းေထာင္အတၾင္း ဖမ္းဆီးခံေနရေသာ ကိုဂဵင္မီ ေခၞ ကိုေကဵာ္မင္းယုႎႀင့္ တႎႀစ္ခန္ႚ ေရႀာင္တိမ္းခဲ့႓ပီး မဳကာခင္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ မနီလာသိန္းတိုႚ မႀတ္တမ္းပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
Photo: RFA

အမဵားဴပည္သူေတၾကိုလည္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ပန္ဳကားခဵက္ေတၾ အဴမန္ေပးပိုႛဳကဖုိႛလည္း AI အဖၾဲႛ႒ကီးက တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။ မနီလာသိန္းဖမ္းဆီးခံရတာကို စိုးရိမ္မိေဳကာင္း လူသားဴခင္းစာနာေထာက္ထား႓ပီး ညႀင္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁေတၾမဴပႂလုပ္ပဲ ေကာင္းမၾန္စၾာ ဆက္ဆံဖုိႛ စတဲ့အခဵက္ေတၾကို ထည့္သၾင္းပန္ဳကားဖုိႛကိုလည္း AI အဖၾဲႛက တိုက္တၾန္း အဳကံဴပႂထားပၝတယ္။

ေဳကညာခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး AI အဖၾဲႛရဲႛ တာဝန္ခံတဦးဴဖစ္တဲ့ Haider Kikabhoy က အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

AI အဖၾဲႛအေနနဲႛ မနီလာသိန္းကို အာဏာပိုင္ေတၾက ႎႀိပ္စက္မႀာကို အလၾန္စိုးရိမ္ ေနပၝတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္ စစ္ေဳကာေရးစခန္းမႀာ စစ္ေဆးခံေနရတယ္၊ မနီလာသိန္းဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လကုန္ပိုင္း ကတည္းက တႎႀစ္ေကဵာ္ပုန္းေအာင္း ေနခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ မနီလာသိန္းဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လက စတင္ခဲ့တဲ့ ေလာင္စာဆီ ေစဵးႎႁန္းနဲႛ ကုန္ေစဵးႎႁန္း႒ကီးဴမင့္မႁေတၾကို ဆႎၬဴပခဲ့ဳကရာမႀာ ဦးေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီဆႎၬဴပမႁေတၾေနာက္ပုိင္း သံဃာေတာ္ေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ စက္တင္ဘာ ေရၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီး ဆက္လက္ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္။ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းမႀာ စစ္တပ္က အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္ႎႀင္းခဲ့တဲ့ အခဵိန္ကတည္းက မနီလာသိန္းဟာ တိမ္းေရႀာင္ေနခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တႎႀစ္ခန္ႛ တိမ္းေရႀာင္ေန႓ပီးမႀ အဖမ္းခံခဲ့ရတာေဳကာင့္ စိုးရိမ္ရပၝတယ္လုိႛ Haider Kikabhoy က ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္။

မနီလာသိန္း ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္ လာေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢက စစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုေပးဖိုႛကုိလည္း အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာဘန္ကီမၾန္းနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီတိုႛဆီကိုလည္း AI အဖၾဲႛ႒ကီးက စာေရးသား ေပးပိုႛလိုက္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔