ႎိုင္ငံဴခားသေဘႆာတစင္း ရန္ကုန္တၾင္ စစ္လက္နက္ပစၤည္းမဵား ခဵေပးခဲ့သည္ဟုဆိုဴခင္း

2007-07-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

N_Korea_ship_200px.jpg
ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတၾင္ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ ေဴမာက္ကိုရီးယား သေဘႆာ ေကာင္နန္း (၁)ကို ေမလ ၂၁ရက္ေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ေဴမာက္ကိုရီးယား သေဘႆာမဵား ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းသိုႛ လာေရာက္ဴခင္းကို ႎိုင္ငံဴခား သတင္းမီဒီယာမဵားက သတိဴပႂ ေစာင့္ဳကည့္ေနဳကပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇၾန္လကုန္ပုိင္းက ရန္ကုန္ ဗုိလ္ေအာင္ေကဵာ္ဆိပ္ကမ္းကုိ ႎုိင္ငံဴခားကုန္သေဘႆာတစင္း ဆုိက္ကပ္ခဲ့႓ပီး စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾ ခဵေပးခဲ့တာရႀိေဳကာင္း စစ္ဖက္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ ဴပည္တၾင္းသတင္းရပ္ကၾက္တခဵႂိႚက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဇၾန္လကုန္ပုိင္းက MV Mirella လုိႛ အမည္ရတဲ့ သေဘႆာတစီးဟာ ရန္ကုန္ ဗုိလ္ေအာင္ေကဵာ္ဆိပ္ကမ္းကုိ ဆုိက္ကပ္ခဲ့႓ပီး တပ္မေတာ္ (ဳကည္း)အတၾက္ အေဴမာက္တပ္ဖၾဲႚဆုိင္ရာပစၤည္းေတၾ ခဵေပးခဲ့တာလုိႛ စစ္ဖက္အသုိင္းအဝုိင္းက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီသေဘႆာမဆုိက္ကပ္ခင္ ဇၾန္လလယ္ေလာက္ကတည္းက ကက (နက္) ေခၞ စစ္လက္နက္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး႟ုံးနဲႛ ကက (လ႖ပ္) ေခၞ လ႖ပ္စစ္နဲႛ စက္မႁအင္ဂဵင္နီယာ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး႟ုံးေတၾက ရႀင္းလင္းသယ္ယူေရးအဖၾဲႚေတၾဟာ ဆိပ္ကမ္းကုိ ႒ကိႂတင္ေရာက္ရႀိေနဳက႓ပီး မုိင္းရႀင္းလင္းမႁ အပၝအဝင္ ဆိပ္ကမ္းလုံဴခႂံေရးနဲႛ အနီးကပ္ လုံဴခႂံေရးေတၾ စီစဥ္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

MV Mirella သယ္ယူလာတဲ့ အေဴမာက္လက္နက္ဆုိင္ရာ ပစၤည္းေတၾကုိ ရန္ကုန္ကတဆင့္ ပဲခူး အင္းတုိင္ဘက္ကုိ သယ္ယူသၾားခဲ့ေဳကာင္း၊ ပဲခူးတုိင္း ပင္မ စစ္လက္နက္ ပစၤည္းတပ္မႀာ ထားရႀိဖုိႛ ဴဖစ္ႎုိင္ေဳကာင္း ဆိပ္ကမ္းဝန္ထမ္းတဦးကလည္း ေဴပာပၝတယ္။ အဲ့ဒီ ဇၾန္လကုန္၊ ဇူလုိင္လဆန္း ကာလေတၾအတၾင္းမႀာပဲ ပဲခူးတုိင္း ပင္မ စစ္လက္နက္ပစၤည္းတပ္က လက္နက္ေတၾကုိ ရထားတၾဲ ၁၁ တၾဲနဲႛ အေရႀႚေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္ အေဴခစုိက္လႁပ္ရႀားတဲ့ သထုံဘက္ကုိ ပုိႛေဆာင္ခဲ့တယ္လုိႛလည္း စစ္ဖက္အသိုင္းအဝုိင္းတခဵႂိႚက ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။

ဒီလက္နက္ေတၾဟာ MV Mirella သေဘႆာက ခဵေပးခဲ့တဲ့လက္နက္ေတၾ ဟုတ္ မဟုတ္ကုိေတာ့ မသိရပၝဘူး။ အလားတူပဲ MV Mirella သေဘႆာဟာ ေဴမာက္ကုိရီးယား သေဘႆာလား၊ အိႎၬိယႎုိင္ငံက လာတဲ့ သေဘႆာလားဆုိတာကုိေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း အတည္မဴပႂႎုိင္ေသးပၝဘူး။

ရန္ကုန္ သံလဵင္ သီလဝၝဆိပ္ကမ္းမႀာ ေဴမာက္ကုိရီးယားသေဘႆာေတၾ အဝင္အထၾက္မဵားတာကုိ ႎုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတၾမႀာ ေပၝက္ဳကားတဲ့အတၾက္ ရန္ကုန္ဗုိလ္ေအာင္ေကဵာ္ဆိပ္ကမ္းကုိ ေဴပာင္းလဲဆိပ္ကပ္တာေတာ့ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ ေလ့လာသူေတၾက ဆုိပၝတယ္။ ဒီႎႀစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္သံလဵင္ဆိပ္ကမ္းမႀာ ေကာင္နန္း (၁) အမည္ရႀိ ေဴမာက္ကုိရီးယား ကုန္တင္သေဘႆာတစီး လ႖ႂိႚဝႀက္ ဆိုက္ကပ္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီသတင္း ႎုိင္ငံဴခားမီယာေတၾကုိ ေပၝက္ဳကားသၾားတဲ့အတၾက္ စစ္အစုိးရ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ေမလ ၂၃ ရက္ေနႛမႀာ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္ရႀင္းလင္းခဲ့ပၝတယ္။ ရန္ကုန္အေဴခစုိက္ႎုိင္ငံဴခားသံ႟ုံးေတၾကုိ ရႀင္းဴပခဲ့တဲ့ ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ပင္လယ္ဴပင္မႀာ ရာသီဥတု ဆုိး႟ၾားေနတာေဳကာင့္၊ ေဴမာက္ကုိရီးယားသေဘႆာက အေရးေပၞကပ္ခၾင့္ေတာင္းခံခဲ့လုိႛ လူသားခဵင္းစာနာတဲ့ အေနနဲႛ ခၾင့္ဴပႂခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ သေဘႆာေပၞမႀာ သံသယဴဖစ္စရာ ပစၤည္းေတၾ မေတၾႚရႀိရေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလကလည္း ေဴမာက္ကုိရီးယားသေဘႆာတစင္း သီလဝၝဆိပ္ကမ္းမႀာ ဝင္ကပ္ခဲ့ဖူးပၝတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းကလည္း စစ္အစုိးရက အလားတူ ေဳကညာခဵက္မဵႂိး ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

စစ္ေရးသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔