ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အဓမၳခိုင္းေစမႁမဵားကို အေရးယူဖိုႛ ILO သံုးသပ္ဳကားနာ စစ္ေဆးမည္

2006-06-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
porters_200px.jpg
နအဖစစ္တပ္က ဆင့္ေခၞေသာ ေပၞတာအထမ္းသမား ၈၅၀အနက္မႀ တစိတ္တေဒသကို ေမလ ၂၅ရက္ေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ကဵႃးလၾန္ေနတဲ့ လူေတၾကို အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းေစတာေတၾကို အဆံုးသတ္သၾားေစဖိုႛ ILO ေခၞ ႎိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚ႒ကီးက အေရးယူရာမႀာ ဘယ္လို အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁေတၾ ဴဖစ္ေစမလဲဆိုတဲ့ အခဵက္ေတၾကို ILO အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ အ႒ကီးအကဲဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ ဟၾမ္ ဆိုမားဗီးယားက ေပးစာ အဴဖစ္ေရးသား႓ပီး ညီလာခံတက္လာသူေတၾကို ဴဖန္ႛေဝလိုက္ပၝတယ္။

လက္ရႀိကဵင္းပေနတဲ့ အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ၉၅ ႒ကိမ္ေဴမာက္ ညီလာခံမႀာ ဴမန္မာဴပည္က အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေရးယူႎိုင္ဖိုႛ ဒီတပတ္မႀာ ေသာဳကာေနႛက စ႓ပီး စစ္ေဆးဳကားနာေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ILO အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဆိုမားဗီးယားက အခု ေသာဳကာေနႛမႀာ စမယ့္ အပိုင္းမႀာ ညီလာခံ႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာဴပည္က အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆီေလဵာ္မယ့္ အေရးယူစရာ နည္းလမ္းအားလံုးကို သံုးသပ္ဳကားနာ ေဆၾးေႎၾးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ၁၉၃၀ ဴပည့္ႎႀစ္ အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႁမဵား တားဴမစ္တဲ့ ႎိုင္ငံတကာ ဥပေဒကို လိုက္နာမႁရႀိမရႀိ စဥ္းစားမႀာဴဖစ္သလို သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းနဲႛ ဒီအေဴခအေနက အကဵိႂးဆက္ေတၾကို စိစစ္သၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ စာထဲမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းေစတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁဟာ ILO ညီလာခံ႒ကီးရဲ့ ေနာက္ဆက္တၾဲ တရားဝင္ အေဳကာင္းရပ္အဴဖစ္ ညီလာခံမႀာ ထည့္သၾင္းထားပၝတယ္။ ေမလ ၃၁ ရက္ကစ႓ပီး လာမယ့္ ဇၾန္ ၁၆ ရက္အထိ ကဵင္းပတဲ့ အလုပ္သမားညီလာခံ႒ကီးမႀာ ဒီဴပႍနာေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ အေရးယူေဆာင္ရၾက္မႁေတၾ ရႀိမရႀိ၊ ILO က ဘယ္လို ေရႀႛဆက္ အေရးယူႎိုင္မလဲ စတာေတၾကို စဥ္းစားေဆၾးေႎၾးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီကိစၤကို ညီလာခံက သံုးသပ္ အကဲဴဖတ္ အေရးယူႎိုင္ဖိုႛ ILO အဖၾဲႚ႒ကီးက ဴမန္မာဴပည္ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ေဟာ္ဆီဟာ အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပးခိုင္းေစတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ရပ္တည္ခဵက္ကို အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာမႀာ ေရးသားထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအစီရင္ခံစာမႀာ ေထာင္အကဵဥ္းသားေတၾနဲႛအတူ ေကဵး႟ၾာေနဴပည္သူေတၾကို စစ္တပ္ ေ႟ၿႚေဴပာင္းရာေတၾမႀာ ေပၞတာအဴဖစ္ အတင္းအဓမၳေခၞေဆာင္တာ၊ ႎၾားလႀည္းပိုင္တဲ့ ေကဵးရၾာသားေတၾ ေရႀႚတန္းအထိ တပ္ရိကၡာနဲႛ တဴခား ပစၤည္းေတၾကို အတင္းအဓမၳ လိုက္ပိုႛေစတာေတၾကိုလည္း အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ႎိုင္ငံတကာက ဝိုင္းေဝဖန္ေနတဲ့ အဓမၳလုပ္အားေပးခိုင္းေစတာေတၾကို အဆံုးသတ္ဖိုႛ မလုပ္ေဆာင္တဲ့အဴပင္ ဒီလုိ ကဵႂႃးလၾန္ေနတာကို ႎိုင္ငံတကာသိေအာင္ ေဴပာဆိုတဲ့ လူေတၾကိုလည္း ဖိႎႀိပ္တာေတၾလုပ္ေနခဲ့တယ္လိုႛ ဒီအစီရင္ခံစာက ဆိုပၝတယ္။

ILO ရဲ့ အဆိုအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ အတင္းအဓမၳလုပ္အားေပးခိုင္းေစတဲ့ ဴပစ္မႁကို မဳကာခဏ ကဵႃးလၾန္ေနတဲ့ အာရႀႎိုင္ငံေတၾထဲမႀာ ထိပ္ဆံုးမႀာ ရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံတႎိုင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔