အေရႀႚေတာင္အာရႀ ေကဵာင္းသားမဵားကို စင္ကာပူပညာသင္ဆုခဵီးဴမၟင့္

2006-08-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အေရႀႚေတာင္အာရႀႎုိင္ငံေတၾက ေကဵာင္းသား ၅၀နီးပၝးကုိ စင္ကာပူအစုိးရက ပညာသင္ဆုေတၾ ဳသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေနႛက ခဵီးဴမႀင့္လုိက္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

အေရႀႚေတာင္အာရႀ ၁၀ ႎုိင္ငံက ေကဵာင္းသား ၄၈ ေယာက္ကုိ စင္ကာပူ အမိဵႂးသားတကၠသုိလ္၊ နန္ယန္အတတ္ပညာသင္ တကၠသုိလ္နဲႛ စင္ကာပူ စီမံခန္ႛခၾဲမႁပညာသင္ တကၠသိုလ္တုိႛမႀာ အဆင့္ဴမင့္ ပညာဆည္းပူးခၾင့္ ပညာသင္ဆုကုိ အခုလုိ ခဵီးဴမၟင့္လုိက္တာဴဖစ္တယ္လုိႛ စင္ကာပူ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္တရပ္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

စင္ကာပူအစုိးရက ခဵီးဴမၟင့္တဲ့ ဒီပညာသင္ဆု ပထမဦးဆံုးအသုတ္ ေပးအပ္ပၾဲမႀာ ဆၾတ္ခူးရရႀိခဲ့တဲ့ ဴမန္မာေကဵာင္းသူတဦးက RFAကို ရႀင္းဴပပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာေကဵာင္းသူ။ ။ အစိုးရက government grant (အစိုးရေထာက္ပံ့ေဳကး)ေပးပၝတယ္၊ ေကဵာင္းလခအားလံုးေပၝင္း တေသာင္းေကဵာ္ေကဵာ္ကို ၈,၀၀၀ေကဵာ္ ေပးတယ္ဆိုေတာ့ သမီးတိုႛက ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ၂,၀၀၀ေကဵာ္ေပးရပၝတယ္။ သတ္သတ္ အဴပင္စေကာလားရႀစ္ကဵေတာ့ သတ္သတ္ကို ကုမၯဏီနဲႛ ဆိုင္းထိုးရတာေပၝ့ေနာ္၊ ကန္ထ႟ိုက္ထိုး႓ပီးေတာ့ သူတိုႛဆီမႀာ ႓ပီးလိုႛရႀိရင္ သံုးႎႀစ္ ဴပန္အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ bond ထိုးရပၝတယ္။ ဟို government grant ရတဲ့ ၈,၀၀၀ ကဵေတာ့လည္း အစိုးရနဲႛ စာခဵႂပ္ခဵႂပ္ရေတာ့ေပၝ့ေနာ္၊ ႓ပီးရင္ စင္ကာပူမႀာပဲ၊ ဒၝေပမဲ့ သူကကဵေတာ့ ဘယ္ကုမၯဏီနဲႛမဆို အဲဒီမႀာ သံုးႎႀစ္ ဴပန္အလုပ္လုပ္ေပးရမယ္၊ အဲဒၝဆို သူတိုႛ PR (အဴမဲတမ္းေနထိုင္ခၾင့္)ေတၾ ဘာေတၾ ေပးပၝတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို စင္ကာပူႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ လက္ေအာက္မႀာရႀိတဲ့ SSP ေခၞ စင္ကာပူ စေကာလားရႀစ္အစီအစဥ္အရ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္ကစလုိႛ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာ ဴဖစ္႓ပီး ေလာေလာဆယ္အထိ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ႎုိင္ငံေတၾက ေကဵာင္းသား ၄၀၀ ကုိ ပညာသင္ဆု ခဵီးဴမၟင့္႓ပီး ဴဖစ္တယ္လုိႛ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

စင္ကာပူအစုိးရအစီအစဥ္နဲႛ ပညာသၾားေရာက္သင္ယူေနဳကတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ လုိအပ္တဲ့ အသံုးစရိတ္ကုိ ရႀာေဖၾဳကဖုိႛနဲႛပတ္သက္႓ပီးလည္း အဲဒီ ေကဵာင္းသူေဟာင္းကပဲ အခုလုိ ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာေကဵာင္းသူ။ ။ ၂၀ရာခိုင္ႎႁန္းကဵေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ တခဵိႂႚကဵေတာ့လည္း အိမ္ကေနေပးရတာ၊ တခဵိႂႚကဵေတာ့လည္း စင္ကာပူမႀာ အလုပ္ေတၾ ဘာေတၾ part-time လုပ္လိုႛရပၝတယ္၊ ေကဵာင္းသားေတၾ ဥပမာ စားေသာက္ဆိုင္မႀာ စားပၾဲထိုးလုပ္တာတိုႛ၊ ကုန္စံုဆိုင္၊ ေဆးဆိုင္ေတၾမႀာ အေရာင္းအကူ္လုပ္တာတိုႛ၊ ေငၾသိမ္းစာေရးလုပ္တာတိုႛဆိုရင္ အဲဒၝနဲႛပဲ ကိုယ့္ရဲ့ living expenses (ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္)နဲႛ ေကဵာင္းလခ ၂,၀၀၀ ေလာက္ကို အဲဒီလို ေႎၾရာသီ ေကဵာင္းပိတ္ရက္မႀာ အလုပ္ဴပန္လုပ္႓ပီးေတာ့ အဲလိုမဵိႂး ေပးဳကရပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ စစလာလာခဵင္း တေခၝက္ေတာ့ အိမ္ကယူလာမႀ ရမႀာေပၝ့ေနာ္။

ဒီပညာသင္ဆု ခဵီးဴမၟင့္ရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အာဆီယံေဒသတၾင္း လူသားအရင္းအဴမစ္ဖၾံႚ႓ဖိႂး တုိးတက္ေရးနဲႛ လူတဦးနဲႛတဦး အဆက္အသၾယ္ရရႀိေရးဟာ အေရး႒ကီးတဲ့ကိစၤဴဖစ္တယ္လုိႛ စင္ကာပူ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန အဆင့္ဴမင့္ဝန္႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေကဵးမႁ ေပၝင္းစည္းထားတဲ့ပတ္ဝန္းကဵင္သစ္တခုမႀာ အတူတကၾ ေနထုိင္႓ပီး တေယာက္နဲႛတေယာက္အဴပန္အလႀန္သင္ယူ ေလ့လာမႁဴပႂဳက မယ္ဆုိရင္ အာဆီယံ မိသားစ ုအဖၾဲႚဝင္ႎုိင္ငံေတၾရဲ့ ဂုဏ္အင္ကုိ ဴမၟင့္တင္ေပးလာႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ စင္ကာပူ အဆင္ဴမင့္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

ဒၝကေတာ့ စင္ကာပူအစုိးရက ေပးအပ္ခဵီးဴမၟင့္တဲ့ ပညာသင္ဆုသတင္းကုိ တင္ဴပသၾားတာပၝ၊၊

စင္ကာပူူႎုိင္ငံမႀာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ဴမန္မာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားတဦး မေနႛက ေဆာက္လက္စ တုိက္အဴမင့္ေပၞက ဴပႂတ္ကဵေသဆံုးမႁ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီလုပ္ငန္းခၾင္ မေတာ္တဆမႁေဳကာင့္ ေသဆံုးသၾားသူ ဴမန္မာအလုပ္သမားဟာ အသက္ ၃၀ နီးပၝးရႀိ႓ပီး အမႁကုိ စင္ကာပူရဲအဖၾဲႚက ေလာေလာဆယ္ စံုစမ္းေနဆဲဴဖစ္ေဳကာင္း သတင္းထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္၊၊

ေသဆံုးသူဟာ အစိမ္းေရာင္တီရႀပ္အကႆဵီကုိ ဝတ္ဆင္ထား႓ပီး ႒ကိႂးသုိင္းလၾယ္အိတ္လၾယ္ထားတယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊ ဒၝေပမယ့္ သူႛအမည္ကုိေတာ့ ရဲအဖၾဲႚက ေလာေလာဆယ္ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာဴခင္း မရႀိေသးပၝဘူး၊၊

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔