အာဆီယံအဖၾဲႚမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ထုတ္ပယ္သင့္ေဳကာင္း လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵား ေတာင္းဆို

2006-06-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ အတုိက္အခံအင္အားစုေတၾကုိ လၿတ္မေပးတာနဲႚ ဒီမုိကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ေဆာင္ဖုိႚ ေႎႀးေကၾးေနတာေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္တဲ့အေနနဲႛ အာဆီယံအဖၾဲႚထဲက ထုတ္ပယ္သင့္တယ္လုိႛ ေဒသတၾင္းရႀိ လၿတ္ေတာ္အမတ္ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက ေတာင္းဆုိလုိက္ဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကတဲ့ အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႚက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ၆၁ႎႀစ္ေဴမာက္ ေမၾးေနႛအခၝသမယမႀာ အခုလုိ ေတာင္းဆုိလုိက္ဳကဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဖၾဲႚဥကၠဌ မေလးရႀားလၿတ္ေတာ္အမတ္ ဇာအစ္ အီဘရာဟင္ကလည္း အာဆီယံအဖၾဲႚနဲႛ ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီတုိႛအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ပုိမုိ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ဳကဘုိႛ ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ လူႛအခၾင့္အေရးကုိ မေလးစားတဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အာဆီယံက ေထာက္ခံ အားေပးေနတယ္လုိႛ ႎုိင္ငံတကာက စၾပ္စၾဲေဴပာဆုိတဲ့ အဴဖစ္မဵႂိး အေရာက္မခံႎုိင္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အာဆီယံထဲ ပၝဝင္ေနမႁအခန္းကၸကုိ ဴပန္လည္သုံးသပ္သင့္တယ္လုိႛ မစၤတာ ဇာအစ္ အီဘရာဟင္က ေဴပာပၝတယ္။

အင္ဒုိနီးရႀားလၿတ္ေတာ္အမတ္ ဂဵိႂကို စူစီလိုကလည္း အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾက ယဥ္ယဥ္ ေကဵးေကဵး ေတာင္းဆုိေနတာကုိ စစ္အစုိးရက မသိကဵႂိးက႗ံ ဴပႂေနတဲ့အတၾက္ စိတ္မရႀည္ေတာ့ေဳကာင္း၊ အာဆီယံတဖၾဲႚလုံး မဵက္ႎႀာပဵက္ေစတဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾကုိ လုပ္ေနတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အာဆီယံအဖၾဲႚထဲက ထုတ္ပစ္သင့္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ဒီမုိကေရစီအေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ ေနႛေ႟ၿႚ လေ႟ၿႚ လုပ္ေနတဲ့အတၾက္ အာဆီယံအဖၾဲႚရဲ့ ဘက္မလုိက္ေရးမူကုိ ေကဵာ္လၾန္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အခုလုိ လူသိရႀင္ဳကား ထုတ္ေဖာ္ ေဝဖန္လာဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဧ႓ပီလတၾင္းကဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ဝန္႒ကီးမဵားအဆင့္ အစည္းအေဝးလုိ အေရးပၝတဲ့ အစည္းအေဝးေတၾမႀာ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႁလုပ္ႎုိင္တဲ့ ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ခဵမႀတ္ လုပ္ေဆာင္တာ မရႀိေသးပၝဘူး။

ဒီမုိကေရစီအေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေတၾ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ကုိယ့္အစီအစဥ္နဲႛကုိယ္ လုပ္ႎုိင္ဖုိႛ အိမ္နီးခဵင္း အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက ေထာက္ခံအားေပးေနေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဘာမႀ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ေဆာင္တဲ့အတၾက္ မစၤတာ စူစီလိုက အခုလုိ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ ေဴပာဆုိလုိက္ ဴခင္းဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ နအဖ စစ္အစုိးရက အခဵက္ (၇) ခဵက္ပၝတဲ့ လမ္းဴပေဴမပုံ ခဵမႀတ္႓ပီး ပထမ အဆင့္ ဴဖစ္တဲ့ ဖၾဲႚစည္းပုံ အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္း ေရးဆၾဲေရးအဆင့္ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အာဆီယံႎုိင္ငံေတၾက နအဖရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဵက္ေတၾဟာ အင္မတန္ ေႎႀးလၾန္းေနတယ္လုိႛ ဴမင္႓ပီး အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ ဒၝဟာ နအဖက အခဵိန္ဆၾဲဘုိႛ သက္သက္ လုပ္ေနတာဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဝဖန္ ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။

အဲဒီ ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္႟ၾက္ေနဳကတဲ့ အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႚထဲမႀာ အင္ဒုိနီးရႀား၊ မေလးရႀား၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ကေမၲာဒီးယားနဲႛ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိ္င္ငံတုိႛ ပၝဝင္ဳက႓ပီး တဴခား အာရႀတုိက္က အင္အား႒ကီး ႎုိင္ငံေတၾလဲဴဖစ္ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံနဲႛ ကုန္သၾယ္ဘက္ ႎုိင္ငံေတၾလည္းဴဖစ္တဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ အိႎၬိယႎုိင္ငံတုိႛအေနနဲႛလည္း ဴမန္မာ့အေရးကုိ ဝင္ေရာက္ ႒ကိႂးပမ္း လုပ္ေဆာင္ဳကဖုိႛ အာဆီယံ လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႚက တုိက္တၾန္း ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။

တခဵိန္တည္းမႀာဘဲ AI ေခၞ ႎုိင္ငံတကာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ထုိင္းႎုိင္ငံ႟ုံးခၾဲက ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားဴခင္းက ခဵက္ခဵင္းလၿတ္ေပးဘုိႛ ဇၾန္လ ၁၉ရက္ေနႛက ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။

အဲဒီေတာင္းဆုိခဵက္ထဲမႀာ နအဖ စစ္အစုိးရက ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံသားေတၾ ဴပည့္ဝတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ခံစားရႎုိင္ဖုိႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလုံးကုိ လၿတ္ေပးဘုိႛ ေတာင္းဆုိထားပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ အတုိက္အခံေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေဆာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၇ႎႀစ္အတၾင္း ၁၀ႎႀစ္ေကဵာ္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵေနခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အတၾင္းမႀာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္း ၁,၁၀၀ရႀိတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးက ခန္ႛမႀန္းထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔