အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနအစီရင္ခံစာ လၿတ္ေတာ္သိုႛ တင္သၾင္း

2007-04-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

lowenkron_150px.jpg
ဒီမိုကေရစီ၊ လူႛအခၾင့္အေရးႎႀင့္ အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဘယ္ရီ လိုဝင္ခ႟ၾမ္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံအပၝအဝင္ ကမႝာနဲႛအဝန္း လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအတၾက္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းအားထုတ္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံတေစာင္ တင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္။

ကမႝာနဲႛအဝန္း လူႛအခၾင့္အေရး တိုးဴမၟင့္ဖိုႛနဲႛ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရႀင္သန္ထက္ဴမက္ဖိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ဘယ္လို မဟာဗဵႃဟာ ခဵမႀတ္႓ပီး ဘယ္လို အေကာင္အထည္ေဖာ္သလဲဆိုတာ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနက ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာတေစာင္ တင္သၾင္းခဲ့တာပၝ။ အစီရင္ခံစာမႀာ စာမဵက္ႎႀာ ၂၆၆ မဵက္ႎႀာ ပၝရႀိ႓ပီး ကမႝာ့ေဒသ ေဴခာက္ခုက ၉၅ႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး တိုးတက္ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးအတၾက္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ေဆာင္႟ၾက္တာေတၾကို ေဖာ္ဴပရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေဳကာင္း အေလးထား ေဖာ္ဴပထားတာလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား ၁၁၀၀ကို ခင္းခဵက္မရႀိ ခဵက္ခဵင္းလၿတ္ေပးဖိုႛ၊ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတၾ ေနထိုင္တဲ့ ေနရာေတၾမႀာ စစ္ဆင္ေရးေတၾ ဆင္ႎၿဲ႓ပီး အရပ္သားေတၾကို တိုက္ခိုက္ေနတာ ခဵက္ခဵင္းရပ္ဆိုင္းေပးဖိုႛ အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရးအတၾက္ အားလံုးပၝဝင္႓ပီး အဓိပၯာယ္ရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္ စတင္ႎိုင္ဖိုႛနဲႛ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးဖိုႛ ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾကို ကန္ႛသတ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁ မရႀိပဲ လုပ္ငန္းေတၾေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ေပးဖိုႛ စတာေတၾပဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဒၝေတၾ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဟာ ႎိုင္ငံတကာနဲႛ လက္တၾဲ႓ပီး ဴမန္မာအစိုးရကို ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲဖိုႛ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဖိအားေပးသလို ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ခရီးစဥ္၊ ကုလသမဂၢ လူႛ အခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ိုး၊ ကမႝာ့ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ILO)နဲႛ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီး႟ံုးတိုႛရဲ့ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ စတာေတၾကို ကူညီ အားေပး႓ပီး တဴခား အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အဖၾဲႚအစည္းေတၾရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းေဆာင္႟ၾက္တာေတၾကို ေထာက္ခံတယ္လိုႛ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဟာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ ဴမန္မာ အစိုးရကို ဖိအားေပးဖိုႛ ဴမန္မာ့အိမ္နီးခဵင္း ႎိုင္ငံေတၾကို တိုက္တၾန္းခဲ့တယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီ အစီရင္ခံစာမႀာပဲ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႛ ဴမန္မာ့အေရးကိစၤကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ အဴမဲတမ္းေဆၾးေႎၾးမဲ့ အစီအစဥ္မႀာ ထည့္သၾင္းႎိုင္ခဲ့တာကို ေကဵနပ္အားရ႓ပီး ေရႀႚေလ႖ာက္လည္း အေမရိကန္ရဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႎိုင္ငံေတၾနဲႛ အတူ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ႟ၾံမုန္းစရာ အေဴခအေနေတၾ ေဴပာင္းလဲလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဘာသာေရး လၾတ္လပ္ခၾင့္မရႀိတာ ဗုဒၭဘာသာ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾ မူစလင္ဘာသာဝင္ေတၾနဲႛ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတၾကို ဖိႎိႀပ္တာေတၾကိုလည္း အစီရင္ခံစာမႀာ ေရးသားေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ အစီရင္ခံစာနဲႛ ဆက္ႎၾယ္႓ပီး အေမရိကန္ ဒုတိယ လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဘယ္ရီ လို၀င္ခ႟ၾမ္ကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးမင္းဇင္က သီးသန္ႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔