ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁ သက္တမ္းတႎႀစ္ထပ္တိုးမည္

2007-07-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Mitch_McConnell_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက ဒီမိုကေရစီႎႀင့္ လၾတ္လပ္ခၾင့္ တိုက္ပၾဲဝင္ေနေသာ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္ အေမရိကန္ႎိုင္ငံသည္ တသားတည္း ရပ္တည္ေနဆဲဴဖစ္ေဳကာင္း ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဴပသလိုက္ဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု ေဴပာဳကားလိုက္ေသာ အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ အမတ္ မစၤတာ မက္ေကာနဲလ္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံက ပိုႛကုန္ေတၾ အေမရိကန္ကို မတင္သၾင္းေရး တားဴမစ္တဲ့ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛဒဏ္ခတ္တဲ့ ဥပေဒကို သက္တမ္း ၁ ႎႀစ္ထပ္တိုးဖိုႛ အေမရိကန္အထက္လၿတ္ေတာ္မႀာ ၉၃ မဲ ၁ မဲ နဲႛ ဇူလိုင္ ၂၄ရက္ မေနႛက မဲေပး ဆံုးဴဖတ္လိုက္ပၝတယ္။

ဒီစီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛတဲ့ ဥပေဒကို ကင္တပ္ကီဴပည္နယ္ ရီပတ္ဘလီကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ မစၤတာ မစ္ခဵ္ မက္ေကာနဲလ္နဲႛ ကာလီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ ဒီမိုကရက္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ မိစ္ ဒိုင္ယန္ ဖိုင္းစတိုင္းတိုႛ ပူးတၾဲ႓ပီး တင္သၾင္းလာတာ အခုႎႀစ္ပၝဆို ၅ ႎႀစ္ေဴမာက္ ရႀိသၾား႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဇူလိုင္ ၂၃ရက္ တနလႆာေနႛ ညေနက ဒီဥပေဒမူဳကမ္းကို အေမရိကန္ေအာက္လၿတ္ေတာ္က မဲေပးအတည္ဴပႂခဲ့႓ပီး ဴဖစ္လိုႛ သမတေဂဵာ့ဘုရႀ္ လက္မႀတ္ထိုးအတည္ဴပႂဖိုႛ မဳကာခင္ကို အိမ္ဴဖႃေတာ္ကို ေပးပိုႛမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီဥပေဒမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ကုန္ပစၤည္းေတၾ အေမရိကန္ႎုိင္ငံကို မတင္သၾင္းေရး ပိတ္ဆိုႛတာအပၝအဝင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ အဆင့္ဴမင့္အရာရႀိေတၾကို ဗီဇာကန္ႛသတ္တာေတၾလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးနဲႛ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ စစ္အစိုးရက ခိုင္မာ႓ပီး ေနာက္ေဳကာင္းဴပန္မလႀည့္ႎိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႁေတၾ လုပ္ေဆာင္မလာမခဵင္း စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁကို ဆက္ထိန္းသိမ္းထားဖိုႛလည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္မႁေတၾထဲမႀာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္အပၝအဝင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတၾ ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးဴဖစ္စဥ္မႀာ ပၝဝင္ခၾင့္ဴပႂေရး၊ တိုင္းရင္းသားေတၾအေပၞ ထိုးစစ္ဆင္ေနတာ ရပ္တန္ႛေရး၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ အကဵဥ္းခဵခံေနရတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုးကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ဴပန္လၿတ္ေပးေရးေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။

ဒီကေနႛဒီအခဵိန္အထိ ဒီဥပေဒ စတင္ခဲ့တဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၄ ႎႀစ္တာကာလမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ႎိုင္ငံေရးအေဴခေနေတၾဟာ ဆိုးဝၝးေနဆဲဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာလည္း ေနအိမ္မႀာ အကဵဥ္းခံဘ၀မႀာပဲ ဆက္ရႀိေနပၝေသးတယ္။ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာလည္း ဴပည္သူေတၾကို သတ္ဴဖတ္၊ မုဒိမ္းကဵင့္၊ အဓမၳခိုင္းေစတာေတၾ ကဵႃးလၾန္ေနဆဲပၝပဲလိုႛ မၾန္တားနားဴပည္နယ္ ဒီမိုကရက္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ နဲႛ အထက္လၿတ္ေတာ္ ဘၸာေရးေကာ္မတီဥကၠႉ မစၤတာ မက္စ္ ေဘာကပ္စ္က ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

မစၤတာ မက္ေကာနဲလ္ကလည္း ဒီလို ဥပေဒသက္တမ္းတိုးဖိုႛ မဲေပးလိုက္တာဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက ဒီမိုကေရစီနဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္တိုက္ပၾဲဝင္ေနတဲ့ ဴပည္သူေတၾနဲႛ အေမရိကန္ႎိုင္ငံဟာ တသားတည္း ရပ္တည္ေနဆဲပဲဆိုတာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ဴပသလိုက္တာပဲလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ရႀင္းရႀင္းေဴပာရမယ္ဆိုရင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ဒီစီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛတဲ့ ဥပေဒ ႟ုပ္သိမ္းေပးဖိုႛ ဒီဥပေဒက ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ဘယ္အခဵက္ကိုမႀ အဓိပၯာယ္ရႀိရႀိ ဴဖည့္ဆည္းလိုက္နာခဲ့တာမဵိႂး မရႀိခဲ့ဘူးလိုႛ ဒီဥပေဒကို ပူးတၾဲ တင္ဴပခဲ့တဲ့ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ မိစ္ ဒိုင္ယန္ ဖိုင္းစတိုင္းက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔