အာဆီယံေဆၾးေႎၾးပၾဲသိုႛ ကေနဒၝႎႀင့္ အေမရိကန္ဝန္႒ကီးမဵား မတက္

2007-07-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

condi_rice_02_150px.jpg
အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစ္ ကၾန္ဒိုလီဇာ ႟ုိက္စ္သည္ အာဆီယံအဖၾဲႚက ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေပၞ ဖိအားေပးဖုိႛ ပဵက္ကၾက္ေနဴခင္းကို စိတ္မေကဵနပ္သည့္အတၾက္ ယမန္ႎႀစ္တုန္းကလည္း ARF ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ မတက္ေရာက္ခဲ့ပၝ။ (Photo: AFP)

ARF လုိႛေခၞတဲ့ အာဆီယံ ေဒသဆုိင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ ကေနဒၝ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး တက္ေရာက္မႀာ မဟုတ္ဖူးလုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္ကလည္း အေရႀႚအလယ္ပုိင္းေဒသကုိ ခရီးထၾက္စရာကိစၤ ရႀိေနတာေဳကာင့္ ARF ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ တက္ေရာက္ႎုိင္မႀာ မဟုတ္ဖူးလုိႛ ေဳကညာထားပၝတယ္၊၊

ARF ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိ္င္ငံ မနီလာ႓မိႂႚမႀာ ဳသဂုတ္လ ၁ရက္နဲႛ ၂ရက္တုိႛမႀာ ကဵင္းပမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ကေနဒၝႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ပီတာ မတ္ေကးဟာ ဴပည္တၾင္းကိစၤေတၾနဲႛ အလုပ္မဵားေနတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ တက္ေရာက္ႎုိင္မႀာ မဟုတ္ဖူးလုိႛ မနီလာ႓မိႂႚ ကေနဒၝသံ႟ံုးက သတင္းထုတ္ဴပန္လုိက္တာပၝ၊၊ ဝန္႒ကီး မစၤတာ မတ္ေကး ကုိယ္စား၊ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဒုတိယ ဝန္႒ကီး တက္ေရာက္မယ္လုိႛ ကေနဒၝသံ႟ံုး ႎုိင္ငံေရးနဲႛ စီးပၾားေရးဆုိင္ရာ ေကာင္စစ္ဝန္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝေပမဲ့ ARF ေဆၾးေႎၾးပၾဲဴဖစ္ေဴမာက္ေရး ေကာ္မတီအ႒ကီးအကဲ မစၤတာ မာစီယာႎုိ ေပေနာက ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးတဦးပဵက္ကၾက္႟ံုနဲႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတန္ဖုိး ေလဵာ့ကဵသၾားေစမႀာ မဟုတ္ဖူးလုိႛ ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစ္ ကၾန္ဒုိလီဇာ ႟ုိက္စ္ကလည္း ဒီလ ၃၀ ရက္ေနႛကေန ဳသဂုတ္လ ၂ ရက္ေနႛအထိ အေရႀႚအလယ္ပုိင္းေဒသကုိ ခရီးထၾက္စရာကိစၤ ရႀိေနတာေဳကာင့္ ARF ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ တက္ေရာက္ႎုိင္မႀာ မဟုတ္ဖူးလုိႛ ေဳကညာထားပၝတယ္၊၊

အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မီးစ္ ႟ုိက္စ္ဟာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေပၞ အာဆီယံအဖၾဲႚက ဖိအားေပးဖုိႛပဵက္ကၾက္ေနတာကုိ စိတ္ေကဵနပ္မႁမရႀိတဲ့အတၾက္ မႎႀစ္တုန္းကလည္း ARF ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ မတက္ေရာက္ခဲ့ပၝဖူး၊၊ အခုကဵင္းပမဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိေတာ့ အေမရိကန္ ဒုတိယ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးကုိ ေစလၿတ္မယ္္လုိႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္၊၊

အာဆီယံအဖၾဲႚကေတာ့ ARF ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ ထိပ္တန္းသံကုိယ္စားလႀယ္တဦးပဲ ေစလၿတ္ဖုိႛ အေမရိကန္အစုိးရက ဆံုးဴဖတ္လုိက္တာဟာ အာဆီယံအဖၾဲႚအေပၞ အဖက္မတန္သလုိ တမင္တကာ ရည္႟ၾယ္ေစာ္ကားတဲ့ လုပ္ရပ္ဴဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေဝဖန္ ေဴပာဆုိခဵက္ေတၾကုိ ဴငင္းဆန္လုိက္ပၝတယ္၊၊

ေဆၾးေႎၾးပၾဲဴဖစ္ေဴမာက္ေရး ေကာ္မတီအ႒ကီးအကဲ မစၤတာ မာစီယာႎုိ ေပေနာကေတာ့ အာဆီယံနဲႛ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ခုိင္ခုိင္မာမာရႀိေနဆဲဴဖစ္႓ပီး အေမရိကန္ ႎုိ္င္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး မီးစ္႟ုိက္စ္ရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေဳကာင့္ ဒီဆက္ဆံေရးကုိ ထိခုိ္က္သၾားေစမႀာ မဟုတ္ဖူးလုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ အာဆီယံအဖၾဲႚကုိ အဖက္မတန္သလုိ သေဘာထားလုိႛ အေမရိကန္အစုိးရမႀာ အကဵိႂးမရႀိႎုိင္ဖူးလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ARF ေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ အာဆီယံ အဖၾဲႚဝင္ ၁၀ႎုိင္ငံနဲႛ အာဆီယံ ေဆၾးေႎၾးဖက္ႎုိင္ငံေတၾ ဴဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ႟ုရႀား၊ တ႟ုတ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဳသစေဳတးလဵနဲႛ အီးယူ ဥေရာပႎုိင္ငံေတၾ ပၝဝင္တဲ့ အာရႀတုိက္ရဲ့ လံု႓ခံႂေရးဆုိင္ရာ အဓိကေဆၾးေႎၾးပၾဲ႒ကီး တရပ္လည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔