ဴမန္မာ့ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း ခိုးယူ ေမႀာင္ခိုမႁ ပိုမို အတင့္ရဲ ေသာင္းကဵန္း

2007-03-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

craft_vendor_200px.jpg
ေရႀး႓မိႂႚေဟာင္း ပုဂံတၾင္ ဴမန္မာ့ လက္မႁပစၤည္းမဵား ေရာင္းခဵရင္း ဂီတာတီးေနေသာ ေစဵးသည္တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းေတၾကုိ ခုိးထုတ္ေနတဲ့ ဂုိဏ္းေတၾဟာ အရင္ကထက္ ပုိ႓ပီး ရဲတင္းလာတယ္လုိႛ နယ္စပ္အေဴခစိုက္ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း ခုိးတဲ့ဂုိဏ္းေတၾနဲႛ နီးစပ္တဲ့ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း ကုန္သည္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအရပ္ရပ္က ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း ဝယ္ခဵင္တဲ့ ကုန္သည္ေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအႎႀံက ေရႀးေဟာင္း ဘုရားပုထုိးရႀိရာေနရာေတၾအထိ ကုိယ္တုိင္ သၾားေရာက္ေလ့လာ႓ပီး ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းခုိးတဲ့ ဂုိဏ္းေတၾနဲႛ ေစဵးစကားေဴပာ ခုိးခုိင္းေနတာလုိ သိရပၝတယ္။

ဒီရက္ပုိင္း နယ္စပ္ေဒသကုိ ခုိးထုတ္တဲ့ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦး၊ ပင္းတယ၊ ေဴမာက္ဦး၊ မႎၨေလးနဲႛ အမရပူရ ဝန္းကဵင္က ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းေတၾဟာ အမဵားဆုံး ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဴမဝတီ႓မိႂႚ အေဴခစုိက္ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းကုန္သည္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း ေမႀာင္ခုိထုတ္တဲ့ ကုန္သည္ေတၾမဵားတယ္ ဆုိေပမဲ့ ဘုရာပုထုိးေတၾကုိ သီးသန္ႛခုိးထုတ္တဲ့ ကုန္သည္အေရအတၾက္က နည္းတယ္လုိႛလဲ အဲဒီ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း ကုန္သည္က ေဴပာပၝတယ္။

ေရႀးေဟာင္း ဘုရားပုထုိးေတၾကုိ ခုိးထုတ္ေနတဲ့ အဓိက သူခုိးဂုိဏ္းတခုရႀိတယ္လုိႛ ဴမဝတီအေဴခစုိက္ ကုန္သည္က ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီဂိုဏ္းရဲ့ ေခၝင္းေဆာင္ဟာ ဴမဝတီ႓မိႂႚမႀာ အေဴခခဵတဲ့ နာမည္႒ကီး ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း ကုန္သည္တဦးဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အထက္ပုိင္း ရခုိင္ဴပည္နယ္နဲႛ ရႀမ္းဴပည္နယ္တုိႛက ခုိးလုိႛရတဲ့ ေရႀးေဟာင္းဘုရားပုထုိးေတၾကုိ နယ္စပ္အေရာက္ ပုိႛေပးတဲ့ ကုန္သည္တဦးဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ အေဴခခဵ႓ပီး ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းဆုိင္ ဖၾင့္ထားတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။ နယ္စပ္ကုိေရာက္လာတဲ့ ခုိးရာပၝ ဘုရားပုထုိးေတၾ တဘက္ႎုိင္ငံ ကုန္သည္ေတၾ လက္ထဲ ေရာက္ေအာင္ အကူအညီေပးတဲ့ေနရာမႀာ ဴမဝတီအေဴခစုိက္ ဴမန္မာႎုိငိ္ငံ ရဲတပ္ဖၾဲႚ အရာရႀိတဦးပၝ ပၝဝင္ ပတ္သက္ေနတယ္လုိႛ ေစာေစာက ကုန္သည္က ေဴပာပၝတယ္။

၁၉၉၃ ခုႎႀစ္က ေန ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္အထိ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းေတၾကုိ တာခဵီလိပ္ မယ္ဆုိင္လမ္းကပဲ တေလ႖ာက္လုံး ထုတ္ခဲ့တာလုိႛ ကဵိႂင္းတုံအေဴခစုိက္ နယ္စပ္တာဝန္ရႀိသူတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္လဲ နယ္စပ္ေဒသတာဝန္ကဵ လက္နက္ကုိင္အဖၾဲႚေတၾနဲႛ အေကာက္ခၾန္ ဝန္ထမ္းေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက သမုိင္းဝင္းေရႀးေဟာင္း ဘုရာပုထုိးနဲႛ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းေတၾကုိ ဖမ္းခဲ့တာေတၾ ရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ တခဵိႂႚ အေရး႒ကီး ဘုရာပုထုိးေတၾ၊ ေခၝင္းေလာင္းေတၾ၊ ႟ုပ္ထုေတၾကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံဘက္က ကုန္သည္ေတၾလက္ထဲေရာက္႓ပီးမႀ နယ္စပ္ေဒသ တာဝန္ရႀိသူအခဵင္းခဵင္း ေဆၾးေႎၾး႓ပီး ဴပန္ယူခဲ့ရတာေတၾေတာင္ ရႀိခဲ့တယ္လိုႛပၝ နယ္စပ္တာဝန္ရႀိသူက ေဴပာပၝတယ္။

နယ္စပ္ေဒသကေန ထုိင္းႎုိင္ငံထဲ ေရာက္႓ပီးမႀ ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္ကုိ ဴပန္ယူခဲ့တဲ့ ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းေတၾထဲမႀာ ပင္းတယ ေ႟ၿဥမင္ေစတီက အေလးခဵိန္ ကီလုိ ၄၅၀ ေကဵာ္ရႀိတဲ့ ေရႀးေဟာင္း ေဳကေခၝင္းေလာင္းအထိပၝဝင္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းေစဵကၾက္ရဲ့ လက္ရႀိေပၝက္ေစဵးဟာ ကုန္သည္တဦးနဲႛ တဦးမတူသလုိ ဝယ္တဲ့ ကုန္သည္ေတၾရဲ့ စိတ္ဝင္စားမႁေပၞ မူတည္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဥပမာ ပထမ အင္း၀ေခတ္က ထုလုပ္တဲ့ ဥာဏ္ေတာ္ ၂ေပ အဴမင့္ႀရႀိ သစ္ထၾင္းဆင္းတုေတာ္ တဆူရဲ့ လက္ရႀိေစဵးကၾက္ ေပၝက္ေစဵးဟာ ဴမန္မာေငၾ သိန္း ၂၀ ဝန္းကဵင္ရႀိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ လက နယ္စပ္ေစဵးကၾက္ကုိ ေရာက္လာတဲ့ ၁ေပ အဴမင့္ရႀိ ဟံသာ၀တီေခတ္ ေဳကသၾန္း ဗုဒၭ႟ုပ္ပၾားေတာ္ တဆူကုိ ထုိင္းကုန္သည္တဦးက ဘတ္ေငၾ ၂ သိန္းနဲႛ ဝယ္ခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

လတ္တေလာကာလမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက သမုိင္းဝင္ ေရႀးအေဆာက္အအံုေတၾက သစ္တုိင္ေတၾကုိ ေရႀးလက္ရာထု႓ပီး ေရႀးေဟာင္းလက္ရာအဴဖစ္ ဴပန္ေရာင္းတာေတၾ ေခတ္စားလာတယ္လုိႛ တဴခား နယ္စပ္ကုန္သည္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ မႎၨေလး ဦးပိန္တံတားမႀာ စုိက္ထားတဲ့ တုိင္ေဟာင္း တုိင္သစ္လဲတဲ့အခဵိန္က သစ္တုိင္ေဟာင္းေတၾကုိ ေရႀးေဟာင္းလက္ရာအဴဖစ္ ပန္းပုထု႓ပီး ဴပန္ေရာင္းတာေတၾ ရႀိလာတဲ့ အေဳကာင္းကုိ အဲဒီ ကုန္သည္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းေတၾ အေရာင္းအဝယ္ အမဵားဆုံး ဴဖစ္တဲ့ ေနရာဟာ ထုိင္း ဴမန္မာ နယ္စပ္႓မိႂႚေတၾဴဖစ္တဲ့ တာခဵီလိပ္ နဲႛ ဴမဝတီ႓မိႂႚေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ေရႀးေဟာင္း ပစၤည္း လကၠားေစဵးကၾက္ရဲ့ အဓိက ကုန္သည္ေတၾဟာ ထုိင္းလူမဵိႂး ကုန္သည္ေတၾနဲႛ ေဟာင္ေကာင္အေဴခစုိက္ ကုန္သည္ေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ နယ္စပ္ကုန္သည္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း စုေဆာင္းတဲ့ လက္လီေစဵးကၾက္ ေဖာက္သည္ေတၾထဲမႀာ ကုိရီးယား၊ ဂဵပန္၊ ဂဵာမနီနဲႛ အီတလီႎုိင္ငံသားေတၾဟာ အမဵားဆုံးလုိႛ သိရပၝတယ္။

အထူးသဴဖင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအႎႀံႛက ေရႀးေဟာင္းဘုရားပုထုိးေတၾကုိ အမဵားဆုံး ဝယ္တဲ့ ကုန္သည္ေတၾဟာ ေဟာင္ေကာင္အေဴခစုိက္ ကုန္သည္ေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ နယ္စပ္ ကုန္သည္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့ေဳကာင့္လဲ ေရႀးေဟာင္းဘုရားပုထုိးေတၾရႀိတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေနရာအႎႀံႛကုိ ႎုိင္ငံဴခား ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း ကုန္သည္ေတၾဟာ ကုိယ္တုိင္သၾား ဓာတ္ပုံ႟ုိက္႓ပီးမႀ ဴမန္မာေရႀးေဟာင္း ကုန္သည္ေတၾလက္ထဲကုိ ဓာတ္ပုံဴပတယ္။ အဲဒီေနာက္မႀာ ေစဵးစကားေဴပာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္တာလုိႛ သိရပၝတယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္လဲ နယ္စပ္အေဴခစုိက္ ဘုရားခုိးတဲ့ ဂုိဏ္းေတၾဟာ ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္ေနာက္ပုိင္းကေန အခုထိ ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲကုိ ရဲရဲဝင္ အေထာက္အထာ းဓာတ္ပုံေတၾကုိ ကုိင္႓ပီး ဂုိဏ္းဖၾဲႚ ခုိးတာေတၾ လုပ္လာတာလုိႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းေတၾကုိ ခုိးထုတ္ေနတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA သတင္းေထာက္ ကုိေဂဵက စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔